Model contract transport cereale

CONTRACT DE TRANSPORT

NR._____/_____________

Art.1. PĂRȚILE:

SC ___________________,  cu sediul în _____________________, str. __________________nr._____, , Județ Ilfov, telefon: _______________________, e-mail: ____________________________, înregistrată la Reg. Comerțului sub nr. _____________________, CIF __________________, cont bancar: _____________________________, deschis la _____________________, reprezentată prin _________________________________, în calitate de administrator, în continuare denumită BENEFICIAR

și

SC__________________________SRL, cu sediul social in_____________________, str._________________, nr.________, bl. ________, ap.____, sector________, jud. _____________, telefon ______________________, Fax ______________, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ___________________, având CUI___________, cod IBAN nr_______________________________________ deschis la Banca ________________, reprezentată legal prin _______________________, în calitate de_______________________, denumită în cele ce urmează PRESTATOR.

Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Prestatorul va efectua în favoarea beneficiarului servicii de transport pentru cereale/oleaginoase cu camioane specializate în perioada 01.06.2022-31.05.2023.

Art.3. TARIFE, FACTURARE. MODALITATATE DE PLATA

3.1. Facturarea prestației se va face în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la dată transportului efectuat conform bonurilor de transport verificate și aprobate de beneficiar.

3.2. Plata se va efectua în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii facturii fiscale de către beneficiar, cu ordin de plata, în contul indicat la Art.1 sau înscris pe factură, ori în alt document emis de prestator.

3.3.  În cazul în care facturile emise de către prestator nu vor fi plătite de către beneficiar în termenul prevăzut, beneficiarul va plăti penalități de 0.05% pe zi întârziere din valorea facturilor neachitate.

3.4. Factura de transport va fi însoțită de scrisorile CMR și notele de cantar emise.

Art.4. EXECUTAREA CONTRACTLUI, RECEPȚIA CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

4.1. Recepția cantitativă și calitativă privind integritatea mărfii se va efectua la sediul beneficiarului sau la destinația indicată de acesta în comandă, în prezența delegatului transportatorului.

4.2. Reclamațiile privind lipsurile cantitative trebuie făcute la dată recepției. Reclamațiile privind lipsuri calitative vor fi făcute în termen de maxim 3 zile de la receptie și numai pentru eventualele deprecieri produse pe timpul transportului și de care transportatorul este direct răspunzător.

4.3. Încărcarea camioanelor se va face conform Ordonanței de Guvern nr.26/2003, așa cum a fost modificată prin Legea 227/2003, în caz contrar, cursele respective nu vor fi acceptate la plata.

4.4. Prestatorul va efectua transportul în termenul și la datele prevăzute în comandă. Orice întârziere da dreptul beneficiarului să solicite daune de 0.05% pe zi raportat la valoarea comenzii. Aceste penalități vor putea fi compensate cu orice sume datorate de beneficiar prestatorului.

Art.5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

5.1. OBLIGAȚIILE TRANSPORTATORULUI

– să asigure mijloace apte pentru transport cereale etanseizate și curățate ( pentru a nu altera cantitatea și calitatea produselor).

– să răspundă de integritatea mărfii transportate cantitativ ( prin eliminarea scurgerilor sau lipsurilor) și calitativ (prin asigurarea contra intemperiilor, incediilor, accidentelor, etc).

– să asigure transportul și depanarea mijloacelor de transport încărcate, rămase defecte în perioada transportului până la cel mai apropiat punct d descărcare al beneficiarului.

– să suporte lipsurile cantitative și deprecierile calitative produse din vină acestuia în timpul transportului până la beneficiar sau până la destinatarul indicat de beneficiar prin comandă.

– să înlocuiască, din rezerve, capacitățile de transport contractate și indisponibile în momentul solicitării beneficiarului.

– să instruiască personalul propriu cu privire la respectarea normelor de Securitate în muncă în incisnta beneficiarului sis a ia măsuri în vederea respectării acestora.

5.2. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

– să urmărească evitarea staționarilor la punctele de încărcare-descărcare proprii în vederea creșterii ritmicității transporturilor

– să asigure  confirmarea operativă a documentelor de transport emise de transporator în vederea facturării prestațiilor.

– să achite contravalorea transporturilor effectuate conform art.3

Art.6. FORȚĂ MAJORĂ

Cazurile de forță majoră și comunica celeilalte părți în termen de 24 ore de la dată producerii, exonerand de răspundere partea care o invocă printr-o notificare scrisă. Partea care a invocate forță majoră este obligată să comunice. În scris, tot în 24 ore, încetarea cauzei care a generat forță majoră.

Art.7. LITIGII

Orice diferend cu privire la executarea și interpretarea prezentului contract va și soluționat pec ale amiabilă.

Dacă părțile nu vor ajunge la nici o înțelegere, litigiul va și supus spre soluționare instanței competențe.

Art.8. ALTE CLAUZE

8.1. Orice modificare a prezentului contract se va face prin acordul părților și numai în baza unor notificări scrise, care se vor finaliza printr-un act adiționat modificator anexat prezentului contract.

8.2. Părțile se oblige să-și comunice reciproc orice modificare intervenită în structura lor (cum ar fi schimbarea denumirii, sediului, contului bancar, etc.) și care ar putea avea efect asupra obligațiilor rezultate din prezentul contract. Comunicarea se va face în scris în termen de cel mult 15 zile de la intrarea în vigoare a modificării.

8.3. Lipsurile din vină transportatorului vor fi imputate acestuia la prețul contractual.

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR,                                                                                  PRESTATOR,

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Call Now Button